Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

maandag 27 juni

Het recht op jaarlijkse vakantie: hoe opnemen?

De zomervakantie staat voor de deur! Heel wat werknemers maken plannen om hun jaarlijkse vakantie op te nemen. Tijd om enkele algemene regels rond de opname van de jaarlijkse vakantie even op te frissen.

De jaarlijkse vakantiedagen worden steeds opgenomen in akkoord met de werkgever. De dagen kunnen col­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lectief of individueel worden vastgelegd.

Lees meer
maandag 27 juni

Tijdelijke maatregelen voor de zorg- en onderwijssector in het kader van de COVID-19-pandemie

De zorg- en de onderwijssector dragen nog steeds de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ziekte en quarantaine zorgen voor een groot personeelstekort. Daarom werden onderstaande maatregelen genomen/verlengd:

Lees meer
maandag 27 juni

Financiële steun naar aanleiding van de Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt voor een negatieve impact bij heel wat ondernemers. Om deze negatieve impact op te vangen, is het ‘Brexit Adjustment Reserve’ (BAR) opgericht. Aangezien Vlaanderen tot één van de meest getroffen regio’s behoort, maakt de Vlaamse Regering de financiering breed toegankelijk voor ondernemers, organisaties en overheden.

Lees meer
maandag 20 juni

Tijdelijke werkloosheid na 30/06/2022 - einde vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers voor alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, nog een vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen.

Vanaf 1 juli 2022 gelden echter opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan dus niet langer een beroep gedaan worden op de vereenvoudigde procedure. Dit heeft concreet tot gevolg dat de normale formaliteiten voor het invoeren van de verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid opnieuw moeten worden gerespecteerd. Om deze overstap vlotter te laten verlopen, blijven er voorlopig wel nog enkele versoepelingen gelden en zal er in bepaalde gevallen de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten worden toegepast.

Lees meer
vrijdag 17 juni

Nieuw in 2022: De jobbonus

De Vlaamse regering voert in 2022 een jobbonus in voor werknemers met een laag brutomaandloon. Met deze premie wil ze werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie weinig verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Werken moet lonender worden dan niet werken.

Lees meer
vrijdag 17 juni

Zomerse temperaturen: beschermingsmaatregelen en tijdelijke werkloosheid

Gezien de zomerse temperaturen, kunnen uw werknemers recht hebben op een aantal extra beschermingsmaatregelen.

Wanneer is het te warm?

Voor de blootstelling aan warme temperaturen, worden de actiewaarden voor blootstelling vastgesteld uitgaande van de WBGT-index in functie van de fysieke werkbelasting. Met andere woorden, de inspanning voor een bepaald werk in combinatie met de gemeten vochtigheid en temperatuur zal bepalen welke beschermingsmaatregelen nodig zijn. De arbeidsarts stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt.

Lees meer
vrijdag 10 juni

Verfijning nieuwe regeling ziektebriefje één dag

In het Begrotingsakkoord in oktober 2021 werd beslist dat niet langer een ziekteattest voorgelegd zal moeten worden bij één dag afwezigheid. Thans hebben de bevoegde ministers deze regeling verder uitgewerkt en afgeklopt. De definitieve tekst dient wel nog gepubliceerd te worden en de regeling is op vandaag nog niet in werking, maar we wilden jullie reeds het volgende meegeven:

Lees meer
vrijdag 10 juni

Nieuwe bedragen verblijfsvergunningen vanaf 26 mei 2022

Elke niet vrijgestelde vreemdeling die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, moet een verblijfsaanvraag indienen.

De kosten van de behandeling van deze verblijfsaanvraag worden gedekt door een retributie die de niet vrijgestelde vreemdeling moet betalen.

In het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2022 werd een K.B. gepubliceerd dat nieuwe bedragen vaststelt die toegepast worden vanaf 26 mei 2022.

Lees meer
vrijdag 10 juni

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19

De COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland lopen af op 30 juni 2022. Sedert maart 2020 sloot België internationale akkoorden af met de buurlanden, om de gevolgen van telewerk in het kader van de coronacrisis tegen te gaan.

Vanaf 1 juli 2022 heeft telewerken vanuit het buitenland echter wel terug gevolgen op fiscaal vlak en voor de sociale zekerheid.

Lees meer
vrijdag 10 juni

Opgepast met ontslag van een beschermde werknemer!

In principe kan de werkgever elke arbeidsovereenkomst op om het even welk ogenblik eenzijdig beëindigen. Hiertoe moet hij wel de toepasselijke opzeggingstermijn respecteren of een overeenstemmende opzeggingsvergoeding betalen (enkel in geval van een dringende reden is dit niet het geval).

Lees meer
donderdag 9 juni

Rechtspraak: De niet-naleving van de procedure bij arbeidsongeschiktheid door de werknemer leidt niet tot een eenzijdige en onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1.  Feiten

De werknemer trad in dienst van de onderneming via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd op 1 augustus 2017.

Vanaf dinsdag 3 juli 2018 was de werknemer afwezig op het werk. Pas via e-mail van donderdag 5 juli 2018 rechtvaardigde de werknemer zijn afwezigheid via een arbeidsongeschiktheidsattest dat de arbeidsongeschiktheid van 3 tot 6 juli 2018 attesteerde.

Via e-mail van 10 juli 2018 verzond de werknemer een tweede medisch attest ter rechtvaardiging van zijn afwezigheid van 7 juli tot en met 20 juli 2018. Bijgevolg rechtvaardigde de werknemer opnieuw laattijdig zijn afwezigheid op het werk.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.