PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 08/08/2022

 

CONTACTGEGEVENS

De website en diensten worden aangeboden en beheerd door:

HDI – Wij Helpen vzw (KBO 0473.487.880)

Arbeidstraat 122

9300 Aalst

Telefoon: +32 (0)5 370 70 27

E-mail: directie@hdi.be

 

ALGEMEEN

Door de toegang tot en het gebruik van website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze privacyverklaring.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HDI – Wij Helpen of rechthoudende derden.

HDI – Wij Helpen meent uw privacy ernstig. HDI – Wij Helpen respecteert en waardeert de privacy van iedereen die onze website bezoekt of gebruik gemaakt van onze diensten. Op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt, zal HDI – Wij Helpen alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichten en uw rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer HDI – Wij Helpen optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze website. Via deze privacyverklaring wil HDI – Wij Helpen een duidelijk beeld geven over hoe omgegaan wordt met de persoonsgegevens die wij verwerken van de bij ons aangesloten klanten en derden die onze website bezoeken of onze diensten gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens zijn alle gegevens en informatie die het mogelijk maken om iemand te identificeren.

Via onze website verwerken wij in beginsel geen direct identificeerbare persoonsgegevens, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt (bv. door het invullen en versturen van het contactformulier, door uw inschrijving voor onze nieuwsbrief, …). Daarnaast verwerken wij bepaalde niet-direct identificeerbare persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt.

Gedurende andere interacties waarbij informatie uitgewisseld wordt (via telefoon, e-mail, op kantoor, …), verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE, VOOR WELKE DOELEN EN OP BASIS VAN WELKE TOELAATBAARHEIDSGROND?

Technische gegevens:

 • IP-adres;

 • Geografische locatie;

 • Browsertype en -versie;

 • Besturingssysteem;

 • Verwijzingsbron;

 • Duur van uw bezoek, paginaweergaven en websitenavigatiepaden, alsook informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de website

Verwerkingsdoeleinden

Het verwerkings-doeleinde van de technische gegevens is het gebruik van noodzakelijke en niet-noodzakelijke cookies.

De technische gegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van de website.

Rechtsgrond

Voor niet-noodzakelijke cookies: Toestemming.

Voor noodzakelijke cookies: Legitiem belang van HDI – Wij Helpen, zodat de website technisch goed functioneert en in overeenstemming met betrekking tot noodzakelijke cookies zoals bedoeld in de Cookie Verklaring

Bewaartermijn (*)

Zie de Cookie Verklaring op deze Website.

Communicatiegegevens via contactformulier:

 •  Voornaam

 • Familienaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Bedrijfsnaam

 • BTW-nummer

 • Alle andere gegevens die u vrijwillig aan ons overmaakt

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u HDI – Wij Helpen verstrekt wanneer u met ons contact opneemt.

De communicatie-gegevens kunnen verwerkt worden ten behoeve van de communicatie met u en het behouden van gegevens.

Rechtsgrond

Legitiem belang en contractuele noodzakelijkheid van HDI – Wij Helpen om te kunnen reageren op verzoeken, vragen, opmerkingen, om contact met u op te nemen, … voor vragen van welke aard dan ook.

Bewaartermijn (*)

Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard, tenzij u ons om de verwijdering van die gegevens verzoekt.

Nieuwbriefgegevens:

 •  E-mailadres

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de nieuwsbriefgegevens is de informatie die u HDI – Wij Helpen verstrekt wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.

De nieuwsbriefgegevens worden verwerkt om u nieuwsbrieven van HDI – Wij Helpen te verzenden, waarvoor u de toestemming hebt gegeven. U kan zich op elk moment afmelden volgens de instructies die u in de desbetreffende nieuwsbrief kan terugvinden.

Rechtsgrond

Toestemming door inschrijving op de nieuwsbrief

Bewaartermijn (*)

Uw gegevens worden verwerkt zolang u zich niet afgemeld heeft.

 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN (BINNEN/BUITEN DE EER)

HDI – Wij Helpen zal uw persoonsgegevens die via de website verkregen en verwerkt worden, niet delen met derden (die geen verwerkers zijn) voor welke doeleinden dan ook, behalve voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

UW RECHTEN M.B.T. DE VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS

U heeft als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden door HDI – Wij Helpen, de volgende rechten:

 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;

 • Het recht op wissing van uw persoonsgegevens;

 • Het recht op beperking van uw persoonsgegevens;

 • Het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken;

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft als betrokkene het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

U heeft het recht om verbetering van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Er is een recht op verwijdering/vergetelheid. U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd in één van onderstaande gevallen:

 • De gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden;

 • U trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 • De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8.1 van de AVG.

Het wissen van de gegevens en informatie die aan HDI – Wij Helpen werden verstrekt, zal evenwel niet van toepassing zijn in deze 5 gevallen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag;

 • De verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

 • De verwerking is noodzakelijk voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden en voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen.

U heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.

Het recht van overdraagbaarheid kan niet worden uitgeoefend bij een verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan HDI – Wij Helpen is opgedragen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken.

Krachtens het profileringsbeginsel heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend berust op een geautomatiseerde verwerking - waaronder profilering - waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met HDI – Wij Helpen via directie@hdi.be of stuur u een aangetekende brief aan HDI – Wij Helpen, Arbeidstraat 122, 9300 Aalst. 

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door HDI – Wij Helpen, kan u contact opnemen met HDI – Wij Helpen via directie@hdi.be of stuurt u een aangetekende brief aan HDI – Wij Helpen, Arbeidstraat 122, 9300 Aalst; dit steeds met bewijs van identiteit.

U heeft als betrokkene ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (+32 (0)2 274 48 00 of contact@apd-gba.be).

De integrale tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met uitgebreide vermelding van de rechten waarover u beschikt (Hoofdstuk III van de AGV), kan u raadplegen via volgende link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

HDI – Wij Helpen zorgt ervoor dat de persoonsgegevens voldoende beveiligd zijn. Om verlies, vernietiging, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen, neemt HDI – Wij Helpen passende technische en organisatorische maatregelen. Hiervoor maakt HDI – Wij Helpen gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en –procedures zodat er voldoende bescherming is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. HDI – Wij Helpen zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

HDI – Wij Helpen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal HDI – Wij Helpen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. HDI – Wij Helpen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HDI – Wij Helpen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid  van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

HDI – Wij Helpen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

HDI – Wij Helpen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aalst bevoegd.

 

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.