Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 23 december

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2023 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een werknemer ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard wanneer de werknemer deze wagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken.

Lees meer
vrijdag 23 december

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2023

In toepassing van cao nr. 90 hebben werkgevers de mogelijkheid om een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel aan hun werknemers toe te kennen wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden.

Lees meer
vrijdag 23 december

Welke indexering mag u op 1 januari 2023 verwachten voor de bedienden van PC 200?

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex in het jaar voordien.

Lees meer
donderdag 22 december

Kinderopvang: Hogere subsidies + overgang van trap 2B naar trap 2A

Omwille van de crisis in de kinderopvang, het tekort aan personeel en de energiecrisis, heeft de Vlaamse Regering in haar besluit van 9 december 2022 enkele maatregelen getroffen met betrekking tot de sector van de kinderopvangen.

Lees meer
donderdag 22 december

Nieuwsbrief december

Onze nieuwsbrief van december lees je hier.

Lees meer
woensdag 21 december

Functieclassificatie van het rijdend personeel in PC 140.03

Binnen de transportsector bestaan er verschillende soorten ondernemingen en verschillende soorten chauffeurs. Daarom heeft een paritaire werkgroep – naast een generieke functiebeschrijving met een aantal kerntaken die van toepassing zijn op elke rijdend functie – 10 differentiërende criteria opgelijst. Elk van die 10 criteria heeft 2 of 3 niveaus en elk van die niveaus heeft een bepaalde puntenscore. Het is de som van de scores die het functieniveau (= de functieklasse) bepaalt. 

Lees meer
maandag 12 december

Federale regering sluit bemiddelingsvoorstel over loonmarge en welvaartsenveloppe

De sociale partners in de Groep van Tien lieten in november aan de regering weten dat er geen akkoord bereikt kon worden over de maximale marge van de loonkostontwikkeling 2023-2024 op basis van het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Als gevolg hiervan heeft de federale regering zelf de besprekingen opgestart om tot een bemiddelingsvoorstel te komen om de onderhandelingen over het loonakkoord 2023-2024 terug op gang te trekken. Op 28 november 2022 bereikte de regering hierover een akkoord.

Lees meer
maandag 12 december

Kilometervergoeding: nieuw maximumbedrag vanaf 1 oktober 2022 gepubliceerd

Een werknemer die zijn eigen wagen voor beroepsverplaatsingen gebruikt en daardoor kosten maakt, kan van de werkgever een terugbetaling van de kosten ontvangen op basis van een forfaitair vastgestelde kilometervergoeding. Deze kilometervergoeding kan vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen toegekend worden indien een maximumgrens gerespecteerd wordt.

Lees meer
maandag 12 december

Nieuwe loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet vanaf 1 januari 2023

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De nieuwe geïndexeerde loongrenzen voor het jaar 2023 zijn op 2 december 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze loongrenzen zijn relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

Lees meer
maandag 12 december

Nieuwe bedragen overschrijding spilindex in november 2022

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in november 2022 opnieuw overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte.

Lees meer
maandag 12 december

Reactivering vervallen cheques mogelijk vanaf 1 december 2022

De regering heeft een koninklijk besluit uitgewerkt dat vanaf 1 december 2022 de eenmalige activeringsmogelijkheid voorziet voor vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.