Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 17 juni

Zomerse temperaturen: beschermingsmaatregelen en tijdelijke werkloosheid

Gezien de zomerse temperaturen, kunnen uw werknemers recht hebben op een aantal extra beschermingsmaatregelen.

Wanneer is het te warm?

Voor de blootstelling aan warme temperaturen, worden de actiewaarden voor blootstelling vastgesteld uitgaande van de WBGT-index in functie van de fysieke werkbelasting. Met andere woorden, de inspanning voor een bepaald werk in combinatie met de gemeten vochtigheid en temperatuur zal bepalen welke beschermingsmaatregelen nodig zijn. De arbeidsarts stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt.

Lees meer
vrijdag 10 juni

Verfijning nieuwe regeling ziektebriefje één dag

In het Begrotingsakkoord in oktober 2021 werd beslist dat niet langer een ziekteattest voorgelegd zal moeten worden bij één dag afwezigheid. Thans hebben de bevoegde ministers deze regeling verder uitgewerkt en afgeklopt. De definitieve tekst dient wel nog gepubliceerd te worden en de regeling is op vandaag nog niet in werking, maar we wilden jullie reeds het volgende meegeven:

Lees meer
vrijdag 10 juni

Nieuwe bedragen verblijfsvergunningen vanaf 26 mei 2022

Elke niet vrijgestelde vreemdeling die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, moet een verblijfsaanvraag indienen.

De kosten van de behandeling van deze verblijfsaanvraag worden gedekt door een retributie die de niet vrijgestelde vreemdeling moet betalen.

In het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2022 werd een K.B. gepubliceerd dat nieuwe bedragen vaststelt die toegepast worden vanaf 26 mei 2022.

Lees meer
vrijdag 10 juni

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19

De COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland lopen af op 30 juni 2022. Sedert maart 2020 sloot België internationale akkoorden af met de buurlanden, om de gevolgen van telewerk in het kader van de coronacrisis tegen te gaan.

Vanaf 1 juli 2022 heeft telewerken vanuit het buitenland echter wel terug gevolgen op fiscaal vlak en voor de sociale zekerheid.

Lees meer
vrijdag 10 juni

Opgepast met ontslag van een beschermde werknemer!

In principe kan de werkgever elke arbeidsovereenkomst op om het even welk ogenblik eenzijdig beëindigen. Hiertoe moet hij wel de toepasselijke opzeggingstermijn respecteren of een overeenstemmende opzeggingsvergoeding betalen (enkel in geval van een dringende reden is dit niet het geval).

Lees meer
donderdag 9 juni

Rechtspraak: De niet-naleving van de procedure bij arbeidsongeschiktheid door de werknemer leidt niet tot een eenzijdige en onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1.  Feiten

De werknemer trad in dienst van de onderneming via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd op 1 augustus 2017.

Vanaf dinsdag 3 juli 2018 was de werknemer afwezig op het werk. Pas via e-mail van donderdag 5 juli 2018 rechtvaardigde de werknemer zijn afwezigheid via een arbeidsongeschiktheidsattest dat de arbeidsongeschiktheid van 3 tot 6 juli 2018 attesteerde.

Via e-mail van 10 juli 2018 verzond de werknemer een tweede medisch attest ter rechtvaardiging van zijn afwezigheid van 7 juli tot en met 20 juli 2018. Bijgevolg rechtvaardigde de werknemer opnieuw laattijdig zijn afwezigheid op het werk.

Lees meer
donderdag 9 juni

Noodprocedure bij technische problemen onlinedienst Dimona

Indien er zich technische problemen voordoen bij een Dimona-melding via de website van de RSZ, dient u eerst en vooral de volgende stappen te ondernemen:

  • Controleer of uw internetbrowser geüpdatet is of probeer een andere internetbrowser;

  • Blijft uw probleem duren, bekijk dan de FAQ in verband met het inloggen op het portaal van de RSZ;

  • Indien het kanaal van uw keuze nog steeds niet beschikbaar is door een technisch probleem, dan wil dit niet zeggen dat de Dimona-melding niet moet gebeuren. Hiervoor bestaan nog alternatieve kanalen, zoals bijvoorbeeld de mobiele applicatie via smartphone of tablet.

Lees meer
donderdag 9 juni

Einde versoepelde procedure werkloosheid corona vanaf 01/07/2022

Er komt een einde aan de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het federale kernkabinet had op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor de periode van 01.04.2022 tot en met 30/06/2022. 

Lees meer
donderdag 9 juni

Nieuwsbrief april 2022

Lees meer
dinsdag 7 juni

Nieuwe regeling bureaukosten telewerkers vanaf 1 juni 2022

Regeling tot 31 mei 2022

Om een onkostenvergoeding voor thuiswerk vrij van RSZ-bijdragen toe te kennen aan werknemers kan tot 31 mei 2022 door de werkgever de keuze worden gemaakt tussen twee soorten forfaits: 

Lees meer
maandag 30 mei

Het ‘nieuwe’ verenigingswerk op basis van artikel 17: een overzicht

Het verenigingswerk is een arbeidsstelsel dat in 2021 tijdelijk werd ingevoerd voor vzw’s en diverse openbare besturen. Sinds 1 januari 2022 vervangt artikel 17 van het KB van 28 november 1969 dit systeem. Het ‘nieuwe’ verenigingswerk op basis van artikel 17 maakt het mogelijk om werknemers in dienst te nemen om activiteiten uit te voeren binnen de sportsector en de socio-culturele sector. Hieronder wordt een overzicht geboden van de gevolgen die de nieuwe regeling met zich meebrengt.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.