Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

dinsdag 27 juni

Opgelet: controles vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing!

1.       Algemeen

Ook dit jaar hebben sommige bedrijven die gebruik maken van één of meer vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing een brief ontvangen van de FOD Financiën om hen te informeren over mogelijke toekomstige controles.

Lees meer
woensdag 14 juni

Nieuwsflash: Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht crisis voor jaarlijkse vakantie gepubliceerd

Voor werknemers die tijdens de periode van 1 januari tot 30 juni 2022 tijdelijk werkloos waren wegens crisis, worden deze dagen gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van zowel het vakantierecht als het vakantiegeld.

Lees meer
vrijdag 9 juni

Flitscontroles in de horeca in juni 2023

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat de inspectiediensten in de maand juni 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de horecasector.

Lees meer
vrijdag 9 juni

PC 124 terugbetaling gewaarborgd loon

De regels voor de terugbetaling van het gewaarborgd loon aan bouwwerkgevers met minder dan 20 werknemers zijn aangepast aan de nieuwe regels over het medische attest.

Lees meer
vrijdag 9 juni

Meer bijverdienen met overlevingspensioen

Gepensioneerden die 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar hebben, mogen hun beroepsinkomsten onbeperkt cumuleren met hun pensioenuitkeringen.

Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar en nog geen loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen, gelden er inkomensgrenzen. Voor gepensioneerden met kinderen ten laste gelden er verhoogde grenzen.

Lees meer
vrijdag 9 juni

Aanpassing loongrenzen en minimumbedrag jobbonus

De Vlaamse jobbonus moet personen, die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en werkloos zijn, activeren door het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en het inkomen uit een tewerkstelling te vergroten. Daarenboven wil men met deze jobbonus werknemers met lage inkomens motiveren om aan de slag te blijven.

Lees meer
vrijdag 9 juni

Wijzigingen voor de bedrijfswagens op 1 juli 2023

Met het oog op de vergroening van bedrijfswagens is 1 juli 2023 een belangrijke datum. Hieronder lijsten we nogmaals op wat nu concreet wijzigt.

Lees meer
vrijdag 9 juni

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers: verplichte aanmelding vóór aanvang project of programma.

Huidige regeling

Een werkgever die werknemers tewerkstelt in het kader van wetenschappelijk onderzoek kan, onder bepaalde voorwaarden, worden vrijgesteld om een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus.

Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s verplicht worden aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt toegepast vanaf de maand waarin het project of programma bij de POD Wetenschapsbeleid is aangemeld. De aanmelding van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma moet dus vervuld zijn op het ogenblik dat de vrijstelling wordt toegepast.

Echter heeft het Hof van Cassatie hieromtrent een strikter standpunt ingenomen dan de fiscus. Het Hof van Cassatie stelde als noodzakelijke voorwaarde voor de vrijstelling dat de aanmelding van het project moet gebeuren vóór de aanvangsdatum van het project.

Lees meer
woensdag 7 juni

Toch geen wijziging van de regels bij ontslag door de werkgever van een hogere bediende?

In de Wet Eenheidsstatuut werd een overgangsregeling m.b.t. ontslag voorzien voor arbeidsovereenkomsten van bedienden aangevangen vóór 1 januari 2014. Deze overgangsregeling maakt een onderscheid tussen hogere bedienden en lagere bedienden.

Lees meer
woensdag 7 juni

Individueel maatwerk gaat van kracht vanaf 1 juli 2023

Wat?

Vanaf 1 juli 2023 kunnen alle werkgevers, dus ook werkgevers uit de privésector die niet specifiek hun activiteiten richten op collectief maatwerk, beroep doen op individueel maatwerk om personen met een arbeidsbeperking (lees: personen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt) aan te werven. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of mogelijke lagere productiviteit van deze werknemer. De compensatie kan bestaan uit een loonpremie of begeleidingspremie.

Lees meer
woensdag 7 juni

Wijzigingen auteursrechtenvergoedingen 2023

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan je werknemer bepaalde rechten creëren. Indien deze rechten voldoen aan de definitie van auteursrechten en de werknemer de auteursrechten aan je overdraagt, kan je de werknemer hiervoor vergoeden. Deze vergoeding is, onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, alsook is er een fiscaal gunstregime op van toepassing.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.