Ziektebriefje voor één dag:

Vanaf maandag 28/11/2022 is een nieuwe wetgeving aangaande het ziektebriefje voor één dag in werking getreden (wet van 30/10/2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18/11/2022).

Vanaf maandag 28/11/2022 is een nieuwe wetgeving aangaande het ziektebriefje voor één dag in werking getreden (wet van 30/10/2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18/11/2022).

Vanaf heden dienen werknemers voor één dag ziekte of voor een eerste dag van een langere periode ziekte geen medisch attest meer te bezorgen. Hiervan kan door de werknemer maximaal drie dagen per kalenderjaar gebruik worden gemaakt.

Is de werknemer een vierde keer afwezig wegens arbeidsongeschiktheid, dan is hij wel verplicht om vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een geneeskundig attest voor te leggen. Bij opeenvolgende dagen ziekte, is ook nog steeds een medisch attest vereist.

Deze nieuwe regel doet geen afbreuk aan de verwittigingsplicht van de werknemers. De werknemers moeten nog steeds de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van hun arbeidsongeschiktheid en hun verblijfsadres meedelen.

Ook heeft de werkgever nog altijd de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid te controleren. De werkgever kan dus ook op een ziektedag waarvoor de werknemer geen attest bezorgt, een controlearts vragen om die ongeschiktheid na te gaan.

Voor werkgevers in de bouw (PC124) brengt bovenstaande regeling met zich mee dat, gezien zij in het kader van de terugbetaling van het gewaarborgd loon een medisch attest moet indienen dit zou betekenen dat zij voor deze dagen zonder medisch attest geen gewaarborgd loon kunnen terugbetaald krijgen.

Op de voornoemde regel geldt een uitzondering.

Telt een onderneming op 1 januari van een bepaald jaar minder dan 50 werknemers, dan kan de werkgever de werknemers toch vragen om altijd een medisch attest voor te leggen. Een concrete definitie voor het woord onderneming werd door de wetgever niet gegeven, dit wordt bij de overheid nagevraagd.

Indien men gebruik wenst te maken van deze afwijking moet dit expliciet in het arbeidsreglement worden opgenomen. Dit kan door een bijlage aan het arbeidsreglement toe te voegen. In bijlage treft u hiervoor het model aan dat wij voor u opmaakten, hierin dient u nog het artikel uit uw arbeidsreglement aan te vullen dat thans betrekking heeft op de arbeidsongeschiktheid.

Opgelet, hierbij dient dan wel de procedure voor wijziging van een arbeidsreglement gevolgd te worden. Dit houdt in dat het arbeidsreglement gedurende 15 dagen wordt uitgehangen in de onderneming, op een goed zichtbare plaats, samen met het opmerkingenregister dat er is aan toegevoegd. Na die procedure dient het ondertekende arbeidsreglement en gedateerde opmerkingenregister te worden opgestuurd naar het TSW, dit kan digitaal via volgende link: https://www.arbeidsreglement.belgie.be/.

Men kan ook voor opteren om de afwijking via een ondernemings-cao in te voeren.

 

 

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.