Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, kunnen vanaf eind november 2022 financiële steun aanvragen. Deze steun moet ondernemingen continuïteit bieden en vrijwaren van een faillissement.

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, kunnen vanaf eind november 2022 financiële steun aanvragen. Deze steun moet ondernemingen continuïteit bieden en vrijwaren van een faillissement.

 

Alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van goedkeuring van deze steunmaatregel door de Europese Commissie.

 

Welke ondernemingen?

De energiesteun kan worden aangevraagd door de volgende ondernemingen: een natuurlijk persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, een vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens één werkende vennoot of een personeelslid ingeschreven bij de RSZ. De vereniging en de stichting moeten een commerciële activiteit uitoefenen en minstens één personeelslid ingeschreven hebben bij de RSZ.

 

De onderneming is uiterlijk op 1 oktober 2021 opgestart, zoals vermeld in de KBO en heeft uiterlijk op 1 oktober 2021 een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, zoals opgenomen in de KBO.

 

De volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • ondernemingen die zich in een niet-actieve rechtstoestand bevinden ingevolge faillissement, vereffening, stopzetting of ontbinding;

 • ondernemingen die zowel in het boekjaar 2019 als het boekjaar 2021 een negatief eigen vermogen hadden;

 • kredietinstellingen en de financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België;

 • ondernemingen waar een administratieve overheid, als vermeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, of een buitenlandse vergelijkbare administratieve overheid, over een dominerende invloed beschikt;

 • ondernemingen die als hoofdactiviteit elektriciteits- of warmteproductie (NACE-codes 35.1 of 35.2) uitoefenen;

 • ondernemingen die op het moment van de steunaanvraag een insolventieprocedure hebben lopen of gedagvaard zijn door de RSZ zoals vermeld in de VKBO;

 • ondernemingen die een openstaande onbetwiste schuld hebben bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) of het Fonds voor Innoveren en Ondernemen;

 • ondernemingen die voor dezelfde steunperiode een andere steun onder de vorm van subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid als tegemoetkoming voor sterk verhoogde energiekosten.

 

Voorwaarden

De ondernemingen moeten aan de onderstaande voorwaarden voldoen, alvorens recht te hebben op de steun:

 

1. Uitgaven voor elektriciteit en gas in 2021

Het moet gaan om een gezonde onderneming met minstens € 7.500 (excl. btw) aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021.

 

2. Operationeel verlies vierde kwartaal 2022

De onderneming moet in het vierde kwartaal van 2022 een operationeel verlies lijden. Het operationeel verlies van de onderneming is gedefinieerd als de negatieve inkomsten vóór aftrek van rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie, met uitzondering van een éénmalige bijzondere waardevermindering (EBITDA).

 

Het operationeel verlies moet worden geattesteerd door een erkende externe accountant, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant.

 

Voor ondernemingen behorend tot categorie b (energie-intensieve ondernemingen) én categorie c (energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren) dient de meerkost minstens 50% van het operationeel verlies te bedrage

 

3. 5 jaar actief in de Vlaamse vestiging

De steun blijft enkel behouden indien de vestiging van de onderneming, op basis waarvan de in aanmerking komende meerkost wordt berekend, gedurende 5 jaar na de uiterste indieningsdatum actief blijft in het Vlaams Gewest.

 

4. Geen uitkering van dividenden

Er mag in de periode van 1 oktober 2022 t.e.m. 31 december 2023 geen dividend worden uitgekeerd.

 

5. Tijdelijke werkloosheid (ondernemingen van meer dan 10 werknemers)

In het vierde kwartaal van 2022, mag de onderneming die in aanmerking komt voor de steun niet meer dan 35% van de op 30 september 2022 bij de RSZ ingeschreven werknemers op tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis hebben gezet.

 

Deze voorwaarde geldt niet indien de onderneming kan aantonen dat de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan externe omstandigheden en niet aan de stijgende energieprijzen.

 

Deze voorwaarde is enkel van toepassing op ondernemingen die meer dan 10 werknemers tewerkstellen.

 

6. Energiebeleidsovereenkomst

Een onderneming die tot het toepassingsgebied behoort van een energiebeleidsovereenkomst, moet hierop intekenen en leeft de voorwaarden hiervan na.

 

Cumulbepalingen

De energiesteun is:

 • niet cumuleerbaar met de Strategische Transformatiesteun aangevraagd in 2023;

 • beperkt cumuleerbaar met steun in het kader van de kmo-groeisubsidie;

 • niet cumuleerbaar met een subsidie als tegemoetkoming voor de sterk verhoogde energiekosten door een ander Vlaams agentschap of overheidsinstelling.

 

Bedrag

De meerkost van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit (inclusief de heffingen en andere kosten) boven het dubbele van het gemiddelde van de prijzen op maandbasis door het bedrijf betaald voor haar vestiging in Vlaanderen in 2021 komt in aanmerking voor steun.

 

Categorie a: ondernemingen in het algemeen

De volgende steunpercentages zijn van toepassing:

 • de steun bedraagt 25% van de in aanmerking komende meerkost;

 • het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022;

 • het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 500.000.

 

Categorie b: energie-intensieve ondernemingen

De volgende steunpercentages zijn van toepassing:

 • de steun bedraagt 30% van de in aanmerking komende meerkost;

 • het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022;

 • het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 4.000.000.

 

Categorie c: energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in een of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren

De volgende steunpercentages zijn van toepassing:

 • de steun bedraagt 35% van de in aanmerking komende meerkost;

 • het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies in de steunperiode;

 • het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 7.500.000.

 

Het budget voor deze steunmaatregel bedraagt € 125 miljoen. In geval van overschrijding wordt het beschikbare budget pro rata uitbetaald aan de begunstigde ondernemingen na toepassing van de steunpercentages en steunplafonds.

 

Aanvraag

De steun kan vanaf eind november 2022 online worden aangevraagd via de website van VLAIO.

 

Bron: www.vlaio.be.

 

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.