Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur en vervangings-overeenkomsten

De Kamer keurde recent een wetsontwerp goed betreffende het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten.

Huidige regelgeving

Momenteel bestaat er enkel een wettelijke regeling voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor opeenvolgende vervangingsovereenkomsten, namelijk:

  • opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur: de werkgever en de werknemer kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd sluiten, voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan 3 maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten 2 jaar niet overschrijdt;

  • opeenvolgende vervangingsovereenkomsten: de totale duur van deze opeenvolging van overeenkomsten mag niet langer zijn dan 2 jaar, behalve:

o   wanneer er een onderbreking is tussen de betrokken overeenkomsten die toe te schrijven is aan de werknemer;

o   wanneer de betrokken overeenkomsten werden gesloten om een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet te vervangen.

 

Er bestaat echter geen regelgeving omtrent opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten. Dit zorgde in het verleden voor rechtsonzekerheid.

 

Wetsontwerp

In de Arbeidsovereenkomstenwet zou een artikel 11quater worden ingevoerd, welk bepaalt dat de totale duur van de opeenvolging van één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk en één of meerdere vervangingsovereenkomsten, zonder dat er een onderbreking is toe te schrijven aan de werknemer, niet langer mag zijn dan 2 jaar.

Indien deze duur wordt overschreden, dan wordt deze overeenkomst gezien als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

 

Voor de toepassing van het nieuwe artikel 11quater wordt echter eenmalig buiten beschouwing gelaten, de vervangingsovereenkomst die volgt op verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk, zonder evenwel de totale duur van deze opeenvolging van overeenkomsten langer mag zijn dan 3 jaar.

De NAR was namelijk van mening dat het na opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, nog steeds mogelijk moet zijn om een collega te vervangen.

 

In afwachting van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, is deze nieuwe regelgeving nog niet definitief. Wij volgen dit verder voor je op.

 

Bron: Wetsontwerp van 23 januari 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, www.dekamer.be.

 

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.