Nieuwsflash: Fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

Hoewel heel wat werknemers in België al een fietsvergoeding kregen, bestond er nog geen algemeen recht voor alle werknemers. Werknemers die met de fiets naar het werk kwamen, konden maar een fietsvergoeding krijgen wanneer hun sector via cao de verplichting oplegde om dat te doen of wanneer de werkgever de fietsvergoeding uit eigen beweging toekende.

Hier is sinds 1 mei 2023 verandering ingekomen met CAO 164. Vanaf 1 mei 2023 heeft in principe elke werknemer recht om een fietsvergoeding te ontvangen, ook indien dit niet uitdrukkelijk voorzien was in de sector waaronder de werknemer valt.

Welke sectoren?

Opgelet, de nieuwe CAO heeft geen betrekking op alle sectoren. De wijziging heeft enkel betrekking op de sectoren die voorheen geen fietsvergoeding voorzagen. CAO 164 betreft namelijk een suppletieve cao, die geen afbreuk doet aan de ondernemings- of sectorale cao’s die al een fietsvergoeding toekennen.

Was er in uw sector of onderneming reeds een cao over de fietsvergoeding afgesloten, dan blijft deze in haar geheel van toepassing, zelfs al voorziet deze cao in een lager bedrag dan 0,27 EUR/km.  Bijvoorbeeld in PC 200: de fietsvergoeding blijft min. 0,20 EUR/km voor max. 40 km (heen en terug). 

CAO 164 is in principe van toepassing vanaf 1 mei 2023. Er geldt wel een uitzondering voor PC335. Daar is de nieuwe CAO 164 pas van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Enkel voor de sectoren waarin voorheen geen regeling gold, is vanaf 1 mei 2023 (uitgezonderd PC 335) dus CAO 164 van toepassing. Deze CAO 164 voorziet in volgende regeling:

Welke verplaatsingen?

De fietsvergoeding in CAO 164 wordt toegekend aan de werknemers die regelmatig de fiets gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen, bijvoorbeeld minstens één keer per week of tijdens de zomerperiode elke dag.

Zij wordt toegekend voor maximaal 40 km per dag (heen en terug).  

Fiets?

Onder fiets wordt verstaan een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, in die zin dat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven.

Een elektrische step valt hier niet onder.

Indien de werknemer voor die verplaatsingen gebruik maakt van verschillende vervoerswijzen, waaronder de fiets, heeft hij de mogelijkheid om voor elk daarvan een vergoeding van zijn werkgever te ontvangen, op voorwaarde dat die verschillende vergoedingen betrekking hebben op:

  • Hetzij verschillende gedeelten van het woon-werktraject;

  • Hetzij hetzelfde traject (of hetzelfde gedeelte daarvan) dat in verschillende perioden van het jaar wordt afgelegd.

  • Eenzelfde afstand die op hetzelfde tijdstip is afgelegd, kan niet in aanmerking komen voor meerdere vergoedingen door de werkgever.

Bedrag?

Het bedrag van de fietsvergoeding in CAO 164 is gelijk aan het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag, zijnde 0,27 EUR/km.

Formaliteiten?

Om het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever te bepalen, dient de werknemer een verklaring op erewoord in te vullen en te ondertekenen waarin hij het aantal kilometers vermeldt dat hij met de fiets aflegt tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling, evenals het betrokken aantal dagen in die maand. In bijlage treft u modellen van verklaring aan: enerzijds een verklaring op erewoord voor het algemeen woon-werkverkeer en anderzijds een specifiek model voor werknemers die met de fiets komen. Gelieve deze ingevuld aan uw dossierbeheerder terug te bezorgen.

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.