Koopkrachtpremie

Op 28 april 2023 werd het KB van 23 april 2023 aangaande de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In dit KB wordt in de mogelijkheid voorzien tot toekenning van een éénmalige koopkrachtpremie door werkgevers die tijdens de afgelopen crisis goede resultaten hebben behaald. Dit vanaf 1 juni 2023.

Echter, zelfs na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, moeten de sectorakkoorden 2023-2024 worden afgewacht. De koopkrachtpremie kan namelijk via een sectorale cao worden vastgelegd.

CAO en bedrag

De toekenning van de koopkrachtpremie moet vervat zijn in een sectoraal- of ondernemingsCAO. Kan een dergelijke  overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat ze door zo'n overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning worden geregeld door een schriftelijke individuele overeenkomst. In dat geval mag het bedrag van de koopkrachtpremie niet hoger zijn dan het hoogste bedrag toegekend bij cao in dezelfde onderneming.

De premie kan enkel worden gegeven bij ondernemingen die in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst behaalden. Wat dit precies inhoudt is nog niet gedefinieerd.

In het geval van een (sub)sectorCAO moet de CAO bepalen:

  • wat wordt bedoeld met een hoge winst in 2022

  • wat wordt bedoeld met een uitzonderlijk hoge winst in 2022

In het geval van een CAO op ondernemingsvlak, moet een verantwoording worden toegevoegd dat men een onderneming is waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

Het totale bedrag van de koopkrachtpremie die de werkgever toekent, mag niet groter zijn dan 750,00 EUR per werknemer. Een onderscheid wordt gemaakt tussen een premie toegekend via een (sub)sectorCAO of een ondernemingsCAO.

In het geval van een (sub)sectorCAO:

  • de onderneming die hoge winsten heeft behaald in 2022 kan koopkrachtpremies van maximaal 500,00 EUR toekennen

  • de onderneming met een uitzonderlijk hoge winst in 2022 kan koopkrachtpremies van maximaal 750,00 EUR toekennen.

In het geval van een CAO op ondernemingsvlak, bedraagt het maximale bedrag 750,00 EUR.

Een werkgever kan aan zijn werknemers op wie een sectorale CAO van toepassing is, nog een supplement vrij van bijdragen toekennen. De gewone formele voorwaarden zijn van toepassing. Alleszins kan alles samengenomen door een werkgever slechts een koopkrachtpremie worden toegekend voor maximaal 750,00 EUR per werknemer.

Toepassingsgebied en formaliteiten

Het zijn de partijen bij de arbeidsverhouding die beslissen over de toekenning van de premie. De formaliteiten zijn analoog aan deze van de coronapremie.

Studenten onder solidariteitsbijdrage en werknemers die niet meer in dienst zijn, kunnen voor deze premie ook in aanmerking komen.

De premie wordt toegekend op papieren drager of in elektronische vorm.

Indien de koopkrachtpremie voldoet aan de wettelijke voorschriften, is deze slechts onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De werknemer is dan geen eigen bijdrage verschuldigd. Op fiscaal gebied werd bepaald dat de premie is vrijgesteld van belasting. De premie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten. De betreffende regelgeving is echter nog niet goedgekeurd en/of gepubliceerd. Verdere informatie hierover volgt nog. Indien de koopkrachtpremie volgens de voorwaarden is toegekend, wordt zij als loon beschouwd.

De koopkrachtpremie is op naam van de werknemer afgeleverd. Deze kan worden gebruikt voor:

  • ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding, of

  • voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij de CAO n° 98 gesloten in de NAR

Data

De koopkrachtpremie kan worden uitgegeven vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024.

De beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de koopkrachtpremie moet zich situeren vóór 1 januari 2024 en moet zijn opgenomen in een collectieve of individuele overeenkomst afgesloten uiterlijk op 31 december 2023. 

Zoals reeds aangehaald, is het aangewezen om de sectorakkoorden af te wachten, zodat je niet dubbel moet betalen.

Bron: socialsecurity.be

 

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.