Beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht:

Wat?

Vanaf maandag 28/11/2022 is een nieuwe wetgeving aangaande de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht in werking getreden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18/11/2022).

Wat?

Vanaf maandag 28/11/2022 is een nieuwe wetgeving aangaande de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht in werking getreden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18/11/2022).

 

De nieuwe wet wijzigt artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet waardoor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht losgekoppeld wordt van het re-integratietraject (het aangepaste re-integratietraject is al in werking getreden op 1 oktober 2022). Het re-integratietraject kan dus niet langer leiden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht, hiertoe dient onderstaande procedure gevolgd te worden.

 

Wanneer?

De procedure medische overmacht kan pas worden opgestart indien de werknemer minstens negen maanden ononderbroken en volledig arbeidsongeschikt is én voor zover er geen re-integratietraject lopende is voor de werknemer. 

 

Een ononderbroken arbeidsongeschiktheid betekent dat de werknemer, indien hij in deze periode het werk zou hebben hervat, opnieuw volledig arbeidsongeschikt is geworden binnen een periode van veertien dagen.

 

Procedure?

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen deze procedure opstarten door verzending van een aangetekende brief aan de andere partij en aan de preventieadviseur-arbeidsarts (PAA) van de onderneming. De aangetekende zending dient een kennisgeving te omvatten van de intentie om na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten. 

 

De kennisgeving die uitgaat van de werkgever dient melding te maken van:

 

  • Het recht van de werknemer om te vragen aan de PAA dat de mogelijkheden voor aangepast of ander werk onderzocht worden, indien hij het overeengekomen werk niet meer kan verrichten.

 

  • Het recht van de werknemer om zich tijdens deze procedure te laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging van de onderneming.

 

Na ontvangst van de kennisgeving zal de PAA de werknemer uitnodigen en onderzoeken, ten vroegste 10 kalenderdagen na de kennisgeving, om na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is het overeengekomen werk te verrichten. Indien de werknemer het vraagt, zal de PAA vervolgens ook de mogelijkheden voor aangepast of ander werk onderzoeken. 

 

De PAA deelt zijn vaststelling mee per aangetekende zending aan de werknemer en de werkgever. Indien de werknemer niet akkoord gaat met de vaststelling van zijn definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk kan hij hier binnen 21 kalenderdagen beroep tegen instellen.

Indien de werknemer dit gevraagd heeft, zal de werkgever vervolgens, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de PAA, onderzoeken of aangepast of ander werk voor de werknemer in de praktijk mogelijk is in de onderneming, en desgevallend een plan voorstellen aan de werknemer.

 

Wanneer is een beëindiging wegens medische overmacht mogelijk?

De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd wegens medische overmacht indien uit de beslissing van de PAA (waartegen geen beroep meer mogelijk is) of het resultaat van de beroepsprocedure blijkt dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten EN:

 

  • De werknemer heeft niet gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken, desgevallend zijn er wel nog zeven kalenderdagen bedenktijd voor de werknemer; OF

 

  • De werknemer heeft wél gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken maar de werkgever kan geen aangepast of ander werk aanbieden (de werkgever licht dan toe in een gemotiveerd verslag, dat hij aan de werknemer en de PAA bezorgt, waarom het opmaken van een plan voor aangepast of ander werk technisch of objectief onmogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist); OF

  • De werknemer heeft wél gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en de werknemer heeft het door de werkgever aangeboden aangepast of ander werk geweigerd (de werkgever dient het plan aan de werknemer en de PAA bezorgd te hebben).

 

De beëindiging dient hierna nog geformaliseerd te worden. Opgelet, er bestaat nog altijd een verplichting tot outplacement bij eenzijdige beëindiging door de werkgever omwille van medische overmacht.

 

Wat indien de werknemer niet definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk?

Wanneer in het kader van deze procedure niet kan worden vastgesteld dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten, eindigt deze procedure zonder gevolg. 

 

Deze procedure kan vervolgens slechts opnieuw opgestart worden wanneer de werknemer opnieuw gedurende een termijn van negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is te rekenen vanaf hetzij de dag na de ontvangst van de vaststelling van de PAA, hetzij vanaf de dag na de ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure.

 

Geen overgangsmaatregel voor lopende procedures

Er is geen overgangsregeling voor zij die zich in een lopend re-integratietraject bevinden. De nieuwe wetgeving is aldus ook van toepassing op de lopende re-integratietrajecten. Vanaf 28 november kan de afloop van een re-integratietraject gericht op de werkhervatting van de werknemer op zich niet meer leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Dit houdt in dat de nieuwe procedure van bij de start gevolgd dient te worden en dat dit pas mogelijk kan zijn voor werknemers die minstens 9 maanden onafgebroken arbeidsongeschikt zijn.

 

 

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.